УПРАВНО ПРАВО И ПОСТАПКА

  • Застапување во сите видови управни постапки пред надлежни органи на државна управа и општини
  • Застапување во постапки во управни спорови
  • Застапување по правни лекови во управни постапки
  • Застапување по правни лекови во управни спорови
  • Застапување во царински постапки
  • Застапување во даночни постапки