ПРАВО НА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО И ПРАВО НА ЈАВНИ НАБАВКИ

  • Правнa помош од областа на просторно и урбанистичко планирање, постапки за дозволи за градба, постапки за измени во тек на градба;
  • Водење преговори и подготовка на пред-договори и договори за зедничко инвестирање во градба;
  • Водење преговори со потенцијални купувачи на станбени единци и деловни простории и подготовка на пред-договори и договори со потенцијални купувачи на станбени единци и деловни простории;
  • Подготовка на понуди за учество во постапки за јавни набавки
  • Правни лекови во постапки за јавни набавки
  • Правна поддршка и преговори при воспоставување на јавно-приватни партнерства