ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

  • Заштита на авторски права
  • Заштита на патенти
  • Заштита на трговски марки и трговски имиња
  • Заштита на географски ознаки
  • Подготовка и преговарање на договори за лиценца, франшиза и др. поврзани договори