МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА АРБИТРАЖА

  • Заштита на човековите права пред меѓународните судови
  • Заштита на правото на судење во разумен рок пред Судот за човекови права во Стразбур
  • Заштита на правата на правни и физички лица пред меѓународни арбитражни тела
  • Подготовка и преговарање на договори со меѓународен елемент