ЕНЕРГЕТСКО ПРАВО И ЕКОЛОШКО ПРАВО

  • Поддршка на инвестициски зафати во електроенергетски постројки за производство на електрична енергија од обновливи извори
  • Поддршка во расчистување на имотно-правни односи поврзани со инвестициски зафати во електроенергетски постројки
  • Поддршка во постапки за издавање на лиценци согласно Законот за енергетика
  • Поддршка во постапки согласно Законот за животна средина
  • Поддршка во постапки согласно Законот за управување со отпад од пакување