ГРАЃАНСКО ПРАВО И ГРАЃАНСКА ПОСТАПКА

  • Осигурување и надомест на штета
  • Преговори и состав на сите видови договори од областа на промет со недвижности, разни видови побарувања и регулирање на меѓусебни односи
  • Стварно право и сопственички односи
  • Оставински постапки и други наследно-правни постапки и односи
  • Право од областа на здраствената заштита
  • Семејно право
  • Промет со недвижности
  • Граѓански судски постапки
  • Платни налози
  • Работни односи