АМЕРИКАНСКО БИЗНИС И КОРПОРАТИВНО ПРАВО

  • Услуги за поддршка на инвестиции
  • Услуги на бизнис вмрежување
  • Организирање на подружници или ќерки фирми;
  • Вработување на менаџерски кадар и вработени лица;
  • Длабинска анализа (due diligence) на потенцијални деловни партнери.