Филип Чичевалиев

М-р Филип Чичевалиев

Партнер

ФОКУС

  • Трговско и корпоративно право;
  • Американско бизнис и корпоративно право;
  • Меѓународно јавно и приватно право;
  • Европско право.

ОБРАЗОВАНИЕ

Мај 2019

Магистер на правни науки од областа на Судско застапување

Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Чикаго, Илиној, САД

Мај 2017

Сертификат за завршена двосеметрална програма на Мастер студии по Бизнис право

Chicago-Kent College of Law – School of American Law во Атина, Грција

Јули 2013

Магистер на економски науки од областа на Меѓународниот менаџмет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Економски Институт, Република Македонија

Февруари 2007

Дипломиран Правник
Универзитет “св. Кирил и Методиј”, Правен факултет „Јустинијан Први„ Скопје, Република Македонија

КОНСУЛТАНТСКИ АНГАЖМАНИ

Јануари 2008 – денес

CRIS “Studiorum”, Правен консултант

Мај 2010

Habitat for Humanity Macedonia, Правен консултант

Сеп. 2012 – Октом. 2013

УНИЦЕФ Македонија, Правен консултант

Февруари 2013-денес

Federal Public Service Home Affairs, Генерален директоријат за странци’ Белгиска канцеларија

Декември 2013 – Март 2014

Германска агенција за Меѓународна соработка (GIZ) GmbH (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH), Правен Консултант

ПОЧЕСТИ И ЧЛЕНСТВА

Април 2011 – денес

Мај 2014 – денес

Член на Адвокатската Комора на Р. Македонија

Делегат во Собранието на Адвокатската комора на Р.С. Македонија од Адвокатска заедница Скопје 4

ПУБЛИКАЦИИ

• Компаративна анализа на Законот за јавни набавки, практики од Србија, Албанија и Македонија
Oбјавена во 2010, Меѓународен внатрешен советник, објавена во списанието на универзитетот Оксфорд , автори Филип Чичевалиев и Илија Илијовски.

• Безбедност на пациентите во Република Македонија: Законодавни и политички аспекти
Објавено во 2010 година, Евродијалог, ко-автори: Неда Милевска, Вилијам Дан, Филип Чичевалиев.

• Компаративна анализа за националното законодавство и законодавството на Србија и Словенија за вршење на дејноста на згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст
Подготвена и поднесена во 2011 година на здружението ЕЦД-КОР и УНИЦЕФ Македонија, Скопје, автори Филип Чичевалиев и Илија Илијовски.

• Неопходните промени на Македонскиот Закон за јавно здраство кои произлегуват од Европскиот Акционен План за зајакнување на јавните здраствени капацитети и услуги како и за 10 основни јавни здраствени операции
Објавено во 2014 година, Евродијалог, автор Филип Чичевалиев.

• Правна анализа на Техничкиот извештај од Мисијата на WHO експерите во Република Македонија со цел да се утврдат потребните промени на Законот за Јавно Здраство. Подготвена и објавена во 2014 година за НВО Студиорум.