Мирослава Џаџева

М-р МИРОСЛАВА ЏАЏЕВА

Адвокатски стручен соработник

ФОКУС

  • Трговско и корпоративно право
  • Граѓанско право и постапка
  • Управно право и постапка

ОБРАЗОВАНИЕ

Јануари 2020

Правосуден испит

Министерство за правда на Република Македонија

Април 2018

Магистер на правни науки од областа на Деловно право
Одбранет магистерски труд на тема „Алтернативни извори на инансирање кај трговските друштва во Р. Македонија„

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Р. Македонија

Септември 2016

Дипломиран правник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Р. Македонија

ПОЧЕСТИ И ЧЛЕНСТВА

Јули 2016 – Декември 2016

Претставник на ЕЛСА РМ во работната група за избор на младински претставник во RYKO

Март 2017

Член на Уредувачки одбор на Iustinianus Primus Student Law Review (IPSLR)-стручно студентско списание

Јуни 2016 – Јуни 2017

Потпретседател за Академски Активности –Европско здружение на млади правници ЕЛСА РМ

Септември 2017 – Декември 2017

BIG DEAL- Moot court business law, член на тим