Фросина Димова

М-р. Фросина Димова

Адвокат – Менаџер на Оддел за судски постапки

ФОКУС

  • Судско застапување
  • Трговско и корпоративно право
  • Граѓанско право и постапка
  • Право на урбанизам и градежништво

ОБРАЗОВАНИЕ

Ноември 2015

Правосуден испит

Министерство за правда на Република Македонија

Јули 2014

Магистер на правни науки од областа на Деловно право
Одбранет магистерски труд на тема „Впаричување на должниковиот имот и распределба на средствата наспроти Планот за реорганизација како опција за опстанок во правниот промет“

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Република Македонија

Јуни 2012

Дипломиран Правник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Република Македонија

ПОЧЕСТИ И ЧЛЕНСТВА

Јуни 2016 – денес

Мај 2018 – денес

Член на Адвокатската Комора на Р.С. Македонија

 

Делегат во Собранието на Адвокатската комора на Р.С. Македонија од Адвокатска заедница Скопје 3