Илија Илијовски

Илија Илијовски

Партнер

ФОКУС

  • Трговско и корпоративно право;
  • Право на интелектуална сопственост;
  • Право на урбанизам и градежништво;
  • Енергетско право и Еколошко право

ОБРАЗОВАНИЕ

Мај 2019

Магистер на правни науки од областа на Меѓународно правото на интелектуална сопственост

Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Чикаго, Илиној, САД

Мај 2018

Магистер на правни науки од областа на Граѓанското материјално и процесно право
Одбранет магистерски труд на тема „Правниот режим и улогата на единиците на локалната самоуправа во планирањето и уредувањето на просторот“

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Република Македонија

Мај 2017

Сертификат за завршена двосеметрална програма на Мастер студии по Бизнис право

Chicago-Kent College of Law – School of American Law во Атина, Грција

Октомври 2009

Правосуден испит

Министерство за правда на Република Македонија

Октомври 2006

Дипломиран правник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Република Македонија

КОНСУЛТАНТСКИ АНГАЖМАНИ

Септември 2009 – Јули 2010

Влада на Република Македонија – Агенција за управување со одземен имот, Правен Консултант

Ноември 2009 – денес

НВО за деца без родители – Градење на иднина, Правен Консултант

Септември 2012 –2013

УНИЦЕФ Македонија, Правен Консултант

Декември 2013 – Март 2014

Германска агенција за Меѓународна соработка (GIZ) GmbH (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH), Правен Консултант

Март – Април 2018

Меѓународна Фондација за изборни системи (INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS, a non-profit corporation organized and existing under the laws of the District of Columbia, U.S.A.), Правен консултант.

ПУБЛИКАЦИИ

  • Усовршување на опфатот на патентибилната материја во САД – Спојување на европскиот пристап со американски принципи (Perfecting U.S. Patentable Сubject Мatter – Merging тhe European Approach аnd The American Principles), автор Илија Илијовски. Трудот е објавен во 19 Chicago-Kent J. Intell. Prop., 178 https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol19/iss1/
  • Статија за издавање, обновување, продолжување и одземање на лиценците за работа, објавена во 2014 година, Vox Dentarii официјален информатор на Стоматолошката комора на Република Македонија, автор Илија Илијовски.

ПОЧЕСТИ И ЧЛЕНСТВА

Октомври 2010 – денес

член на Адвокатската комора на Р. Македонија

Март 2013 – Октомври 2017

Член на Советот на општина Центар – Скопје

Мај 2013 – Октомври 2017

Совет на општина Центар: член и претседател на Комисија за статутарни и правни прашања, член и претседател на Комисија за програма за работа на Советот, член на Комисијата за култура.

Јуни 2013 – Октомври 2017

Член на Советот за односи со јавноста на Правниот факултет “Јустинијан Први”

Мај 2019

Добитник на CALI награда за Legal Writing Seminar for International Intellectual Property Law за научен труд на тема: Усовршување на опфатот на патентибилната материја во САД – Спојување на европскиот пристап со американски принципи (Perfecting U.S. Patentable Сubject Мatter – Merging тhe European Approach аnd The American Principles).

Мај 2014 – денес

Делегат во Собранието на Адвокатската комора на Р.С. Македонија од Адвокатска заедница Скопје 3

Мај 2014 – Мај 2018

Член на Комисија за стручен надзор и Испитна комисија на Стоматолошката комора на Македонија