Елена Стојановска

Елена Стојановска

Менаџер за Организациски работи и човечки ресурси

ФОКУС

  • Човечки Ресурси
  • Трговско право
  • Управно право и постапка
  • Право на урбанизам и градежништво

ОБРАЗОВАНИЕ

Јуни 2012

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Република Македонија

Дипломиран правник